Begeleidende brief gesprek Amsterdam Gastvrij met Laurens Ivens, wethouder wonen, over voorgenomen vergunningenstelsel B&B

Geachte heer Ivens,

Dank voor de uitnodiging tot een gesprek a.s. woensdag in het kader van het participatietraject rond mogelijke invoering van een vergunningenstelsel voor Bed &Breakfasts per 1 januari 2020. U vroeg ons kort onze inbreng voor dit gesprek op papier te zetten. Dat doen we bij deze. Voor de goede orde: onzerzijds melden wij ook graag bestuurslid Jesse Eernstman aan voor deelname aan dit gesprek.

In uw brief aan de gemeenteraad van 6 februari 2018 meldt U een vergunningenstelsel voor B&B’s, op te willen nemen in de Huisvestingsverordening, met als doel een capaciteitsbeleid voor B&B’s te kunnen voeren en zo gebiedsgerichte quota te kunnen hanteren. Deze quota dienen onderbouwd te worden op grond van het belang van de leefbaarheid en de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad, aldus uw brief.

Onze reactie op dit voornemen laat zich als volgt samenvatten.

  • Uw brief geeft vooralsnog weinig onderbouwing voor de veronderstelling dat gebiedsgerichte quota de leefbaarheid (drukte en overlast) en de samenstelling en behoud van de woningvoorraad zullen verbeteren. Drukte en overlast zijn in bepaalde buurten van Amsterdam een (groot) probleem. Dat betreft in het bijzonder het 1012 gebied, de Haarlemmerbuurt en de Nieuwmarktbuurt (zie feitenboek). Deze drukte en overlast worden veroorzaakt door bezoekers van wie meer dan de helft niet overnacht en van degenen die wel overnachten ligt slechts een paar procent in een B&B over de hele stad verspreid en van de 3.700 B&B’s zitten er hoogstens een paar honderd in deze specifieke buurten. Die paar honderd maken het verschil niet. Uw voorgenomen maatregel is niet toereikend en beantwoordt derhalve niet aan de eisen die aan de grondslag van en vergunningstelsel liggen.

  • Ook als het gaat om samenstelling en behoud van de woningvoorraad zien wij geen verband met het wel of niet beheren van een B&B. Wie een B&B beheert moet daar immers zelf wonen. Als hij/zij straks buiten het quotum valt zien wij niet hoe dit de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad positief gaat beïnvloeden. Er is niet bewezen dat er een substantieel aantal woningen vrij komt.

  • Op grond van bovenstaande tekortkomingen in de onderbouwing is de juridische grondslag onder een vergunningenstelsel voor B&B’s ons inziens eveneens uiterst mager. Als niet overtuigend wordt aangetoond dat een maatregel als een vergunningenstelsel / capaciteitsbeleid een publiek belang dient dat op geen andere manier bewerktstelligd kan worden en proportioneel is ten opzichte van het doel kan de Huisvestingsverordening hier geen regels voor stellen. Het beleid van het college met betrekking tot de rondvaartbranche van enkele jaren geleden is hiervan een treffend voorbeeld.

  • Als het gaat om inzicht te krijgen in de omvang van de particuliere verhuur in het algemeen en die van de B&B’s in het bijzonder is de aangekondigde regelgeving van rijkswege met betrekking tot een landelijk registratienummer ons inziens meer dan voldoende instrument.

  • Ook als het gaat om overlast op de trap of in de buurt is capaciteitsbeleid een veel te grof en ongenuanceerd instrument. Wij hebben daarvoor een plan in voorbereiding dat het mogelijk maakt dat met buren onder elkaar te regelen. Daarover informeren wij u a.s. woensdag graag nader.

Samenvattend: een vergunningenstelsel/capaciteitsbeleid voor B&B’s ontbeert ons inziens de inhoudelijke en juridische gronden om zinvol en effectief te kunnen zijn. U zou eerst moeten aantonen dat de maatregel daadwerkelijk substantieel effect heeft op overlast en de woningvoorraad. Wij gaan over deze reactie a.s. woensdag graag met u in gesprek.

Benevens het doel van deze bijeenkomst maken wij graag – als het kan nog deze maand - een afspraak voor een ontmoeting van de wethouder met onze leden en zouden wij graag een moment inplannen voor het overhandigen van de petities die wij hebben ingewonnen met betrekking tot uw voornemen om de vakantieverhuur te beperken tot 30 dagen.

Met vriendelijke groet,

Hans Onno van den Berg

Verslag van het gesprek:

We (Jesse en Hans Onno) hadden gisteren een 20 minuten gesprek met Ivens over het voornemen om te komen tot een vergunningenstelsel voor B&B’s.

Wij hadden vooraf ons standpunt daaromtrent ingestuurd (zie hierboven). Ter plekke hebben we ons feitenboek overhandigd.

Hierbij een korte samenvatting van wat ons het meest opviel. Een langer gespreksverslag komt van de gemeente, zo is ons beloofd.

Er waren 2 beleidsambtenaren bij aanwezig, collega van Bolkestein en de persoonlijk assistent van Ivens. Die hebben niets gezegd.

Hij wilde heel graag dat wij zouden meedenken over een manier om via een vergunningenstelsel een volumebeleid te voeren (participatiegesprek). Wij hebben vastgehouden aan ons standpunt dat wij daar tegenstander van zijn omdat het niks oplost (zie feitenboek en ingebrachte punten) en vermoedelijk juridisch ook niet haalbaar zal zijn. Dus Nee, geen vegunningenstelsel, een landelijk registratienummer is genoeg.

Positief:

  • Hij ziet B&B houders als ondernemers en wil graag voorkomen dat deze brodeloos worden gemaakt door een capaciteitsbeleid waarbij de B&B’s die reeds hun toestemming aanvroegen hun plaats verliezen ten gunste van nieuwkomers. Wij hebben gesteld dat wij daar ook heel erg tegen zijn. Hoogstens als je je totaal illegaal bezig bent. Maar verder dat we überhaupt tegen vergunningen zijn omdat ze nergens toe dienen.

  • Hij leek oren te hebben naar ons voorstel een procedure ‘we kunnen overlast zelf oplossen‘ op te zetten met medewerking van de gemeente. We gaan proberen daar met één van de beleidsambtenaren verder over te praten.

Negatief:

  • Hij is niet/weinig geïnteresseerd in feiten. Zijn opdracht is een volumebeleid voor B&B’s. De vraag of dat enig doel dient doet er niet toe. ‘Het is zijn opdracht en hij gaat die uitvoeren’.

  • Hij beschouwt de rechtsstaat als een hindernis. ‘De dienstenrichtlijn is niet mijn soort wetgeving’ (…) We hebben onzerzijds aangegeven dat wij heel blij zijn dat de rechtsstaat het fundament onder de democratie vormt omdat daarmee voorkomen wordt dat meerderheden minderheden hun huizen afpakken, ze in de gevangenis gooien, het land uitzetten.

Hij dankte ons voor het gesprek, meldde dat er een datum voor een gesprek met onze leden met hem en de directeur H&T in de maak is.