Standpunt Amsterdam Gastvrij Consultatie wijziging van de Huisvestingswet inzake Toeristische verhuur

Consultatie Vereniging Amsterdam Gastvrij, 10 april 2019

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Mevrouw Drs. K.H. Ollongren

Geachte mevrouw Ollongren,

Dank voor de uitnodiging deel te nemen aan de consultatie met betrekking tot de voorgenomen wetswijziging van de Huisvestingswet inzake Toeristische verhuur. Bij deze ons commentaar. lees hier het hele document

Samenvatting

  1. Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet niet (opeens alsnog) ‘leefbaarheid’ of bestrijding van overlast tot een legitieme doelstelling van maatregelen in een huisvestingsverordening te maken op basis van de nieuwe artikelen en de woorden overlast en leefbaarheid in het wetsvoorstel, de MvT en het IAK te schrappen.

  2. Amsterdam Gastvrij ondersteunt van harte de registratieplicht om daarmee de goeden van de slechten te kunnen onderscheiden maar is tegenstander van een mogelijke meldplicht of vergunningenplicht omdat deze geen aantoonbaar publiek belang dienen, i.c. de woonvoorraad beschermen, niet effectief en proportioneel zijn. Een vergunningenplicht zal ook tot aanzienlijke juridische problemen leiden.

  3. Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet de Platforms te verplichten geen adressen te vermelden die niet over een geldig registratienummer beschikken.

  4. Amsterdam Gastvrij dringt er op aan het Beleidskader schorsing en vernietiging (2012), de Wet generiek toezicht 2012 en de Wet revitalisering generiek toezicht (2018) die voorzien in de mogelijkheid een besluit van een lagere overheid voor te dragen voor vernietiging of schorsing indien dit besluit geacht wordt in strijd de zijn me het Algemeen Belang en het Recht expliciet op te nemen in de wet, als waarschuwing aan gemeenten om niet naar willekeur maatregelen in de huisvestingsverordening op te nemen, die het recht van verhuur of het recht op het ongestoord gebruik van eigendom onnodig beperken omdat er geen dringende reden is tot algemeen belang, de geschiktheid om het doel te bereiken tekort schiet of niet proportioneel is.

  5. Amsterdam Gastvrij dringt er op aan om de gelegenheid te baat te nemen om via reparatiewetgeving het begrip “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” nader af te kaderen en te definiëren om te voorkomen dat – overeenkomstig de jurisprudentie van de Raad van State - er sprake kan zijn van “aan de bestemming tot bewoning onttrekken”  in die gevallen waarin er wel sprake is van permanente bewoning.

  6. Amsterdam Gastvrij stemt in met verhoging van de boetes voor malafide veelplegers, maar is van oordeel dat de categorisering van de bestuurlijke boetes in de meeste gevallen disproportioneel is, onvoldoende differentieert en geen rekening houdt met opzet of goede trouw en draagkracht van de overtreder. Concreet stellen wij voor:

  • Alle mineure overtredingen van verder bonafide verhuurders, zoals het vergeten van een melding of onderdak aan een gezin, een kookplaat op het aanrecht te beboeten, dan wel een last onder dwangsom op te leggen van maximaal categorie (1) zijnde € 415,-

  • Overtredingen van de maximale omvang van de B&B, aantal dagen vakantieverhuur, verhuur aan meer dan 4 personen (kortom overtreding van de Aanvullende Eisen), ontbreken van registratienummer beboeten met een maximale boete van categorie (2) zijnde € 4.150,-

  • Ook dient rekening gehouden te worden met persoonlijk omstandigheden en draagkracht.

  • Bij herhaling/recidive binnen 4 jaar kunnen deze bedragen worden verdubbeld.

Alle hogere categorieën dienen ons inziens alleen van toepassing te zijn op malafide verhuurders, die meerdere panden uitbaten, er zelf niet wonen, niet zijn ingeschreven.