POSITION PAPER Woonbeleid Stadsdeel Amsterdam Centrum Dinsdag 12 maart 2019.

Amsterdam Gastvrij komt op voor een verantwoorde B&B- en vakantieverhuur en daarbij passende regelgeving. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen en bestreden. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist.

Uw stadsdeelcommissie stelt zich de vraag of (verdere) regulering van Vakantieverhuur en B&B noodzakelijk is om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de ‘druktebeleving’ en het woonkarakter van de binnenstad. Ook vraagt u welke criteria u kunt aandragen voor eventuele quota en in welke gebieden een nuloptie zinvol kan zijn. Hieronder treft u onze reactie op deze vraagstelling aan.

Read More

Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Read More

In Appels en Peren kun je niet wonen.

Het wekt geen verbazing dat Laurens Ivens, wethouder wonen van de gemeente Amsterdam, de uitkomst van bovenstaand onderzoek meteen aangreep om hem ook voor de hoofdstad van toepassing te verklaren: ‘'We onderzoeken nu of we nog een stapje verder kunnen gaan en Airbnb in sommige buurten helemaal kunnen verbieden.', aldus Ivens bij AT5.

Read More

Gemeente draait 30 dagen vakantieverhuur terug naar 60 dagen!

Naar aanleiding van de Column van 11 januari 2019 over wethouder Ivens die via de soms wat slordige media, Airbnb voor de voeten gooide dat zij het gemeentebeleid nog niet volledig hadden gecommuniceerd op hun site, stuurde een van onze leden ons het volgende citaat uit de schriftelijke bevestiging van de gemeente Amsterdam op de verplichte aanmelding van gasten:

Read More

Vragen van Amsterdam Gastvrij naar aanleiding van de nota van beantwoording Huisvestingsverordening.

Op 3 oktober 2018 hield Laurens Ivens, wethouder Wonen, een ‘Consultatie’ onder een aantal partijen waaronder Amsterdam Gastvrij betreffende de voorgenomen Wijziging Huisvestingsverordening Amsterdam 2016 waarin o.m. het voorstel staat om vakantieverhuur terug te brengen van 60 tot 30 dagen vanaf 1 januari 2019. Woensdag 21 november ontvingen wij van het college een Nota van beantwoording. Waar het in deze nota gaat om het voornemen de vakantieverhuur verder terug te brengen tot 30 dagen roept deze beantwoording nog aan paar vragen op:

Read More

Standpunt Amsterdam Gastvrij met betrekking tot eventuele nieuwe regelgeving rond B&B’s.

Geachte her Ivens ,

In uw brief aan de gemeenteraad van 6 februari 2018 meldt U een vergunningenstelsel voor B&B’s, op te willen nemen in de Huisvestingsverordening, met als doel  een capaciteitsbeleid voor B&B’s te kunnen voeren en zo gebiedsgerichte quota te kunnen hanteren. Deze quota dienen onderbouwd te worden op grond van het belang van de leefbaarheid en de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad, aldus uw brief.

Onze reactie op dit voornemen laat zich als volgt samenvatten.

  • Uw brief geeft vooralsnog weinig onderbouwing voor de veronderstelling dat gebiedsgerichte quota de leefbaarheid (drukte en overlast) en de samenstelling en behoud van de woningvoorraad zullen verbeteren. Drukte en overlast zijn in bepaalde buurten van Amsterdam een (groot) probleem. Dat betreft in het bijzonder het 1012 gebied, de Haarlemmerbuurt en de Nieuwmarktbuurt (zie feitenboek). Deze drukte en overlast worden veroorzaakt door bezoekers van wie meer dan de helft niet overnacht en van degenen die wel overnachten ligt slechts een paar procent in een B&B  over de hele stad verspreid en van de 3.700 B&B’s zitten er hoogstens een paar honderd in deze specifieke buurten. Die paar honderd maken het verschil niet. Uw voorgenomen maatregel is niet toereikend en beantwoordt derhalve niet aan de eisen die aan de grondslag van en vergunningstelsel liggen.

  • Ook als het gaat om samenstelling en behoud van de woningvoorraad zien wij geen verband met het wel of niet beheren van een B&B. Wie een B&B beheert moet daar immers zelf wonen. Als hij/zij straks buiten het quotum valt zien wij niet hoe dit de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad positief gaat beïnvloeden. Er is niet bewezen dat er een substantieel aantal woningen vrij komt.

  • Op grond van bovenstaande tekortkomingen in de onderbouwing is de juridische grondslag onder een vergunningenstelsel voor B&B’s ons inziens eveneens uiterst mager. Als niet overtuigend wordt aangetoond dat een maatregel als een vergunningenstelsel / capaciteitsbeleid een publiek belang dient dat op geen andere manier bewerktstelligd kan worden en proportioneel is ten opzichte van het doel kan de Huisvestingsverordening hier geen regels voor stellen. Het beleid van het college met betrekking tot de rondvaartbranche van enkele jaren geleden is hiervan een treffend voorbeeld.

  • Als het gaat om inzicht te krijgen in de omvang van de particuliere verhuur in het algemeen en die van de B&B’s in het bijzonder is de aangekondigde regelgeving van rijkswege met betrekking tot een landelijk registratienummer ons inziens meer dan voldoende instrument. 

  • Ook als het gaat om overlast op de trap of in de buurt is capaciteitsbeleid een veel te grof en ongenuanceerd instrument. Wij hebben daarvoor een plan in voorbereiding dat het mogelijk maakt dat met buren onder elkaar te regelen. Daarover informeren wij u a.s. woensdag graag nader. 

Samenvattend: een vergunningenstelsel/capaciteitsbeleid voor B&B’s ontbeert ons inziens de inhoudelijke en juridische gronden om zinvol en effectief te kunnen zijn. U zou eerst moeten aantonen dat de maatregel daadwerkelijk substantieel effect heeft op overlast en de woningvoorraad.