Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amsterdam Gastvrij verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Amsterdam Gastvrij, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Amsterdam Gastvrij verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.Wij adviseren u om de privacy verklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Amsterdam Gastvrij
Lauriergracht 128
1016 RS Amsterdam
Telefoon +31651208094
KvK 69114773
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@AmsterdamGastvrij.com

2. Welke gegevens verwerkt Amsterdam Gastvrij en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens, indien door uzelf aan ons verstrekt, verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn zoals bv social media accounts

2.2  Amsterdam Gastvrij verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, 
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Amsterdam Gastvrij
c)  uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Amsterdam Gastvrij en u te informeren over de ontwikkelingen van Amsterdam Gastvrij. E-mail berichtgeving (opt-out): Amsterdam Gastvrij gebruikt uw naam en e-mailadres om u de Nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Amsterdam Gastvrij toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Amsterdam Gastvrij verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Amsterdam Gastvrij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Amsterdam Gastvrij gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst. (voorbeeld: onze nieuwsbrieven krijgt u via Mailchimp)

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten

5.1  Via de ledenadministratie van Amsterdam Gastvrij kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amsterdam Gastvrij zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 
5.3  Indien u klachten hebt over de wijze waarop Amsterdam Gastvrij uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie amsterdamgastvrij@gmail.com

6. Wijzigingen

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt en wij sturen u hierover bericht per mail.