Zienswijze Amsterdam Gastvrij betreffende de voorgestelde Huisvestingsverordening

Geacht college,

Begin juni 2019 hebt u de concept Huisvestingsverordening Amsterdam 2020 vrij gegeven voor inspraak. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik en sturen u onze zienswijze namens de Vereniging Amsterdam Gastvrij, de belangenbehartiger van ca. 22.000 bonafide aanbieders van particuliere toeristische verhuur. Lees hier de hele zienswijze

En als u nog geen eigen inspraak hebt ingeleverd in de vorm van uw eigen verhaal ‘wat als ik mijn b&b zou moeten stoppen’, kunt u wellicht nog putten uit de argumentatie in onze zienswijze. De inspraak loopt van 1 juni 2019 t/m 13 juli 2019 via de officiële inspraakpagina: Huisvestingsverordening 2020 in de inspraak

Bijeenkomst: (20-6) voordracht over-toerisme professor Jan van der Borg en behandeling voorstel nieuwe Huisvestingsverordening 2020. presentatie, verslagen, etc.

Op donderdag 20 juni j.l hield professor Jan van der Borg (hoogleraar Stedelijke Economie en Toerisme Venetië en Leuven) voor een bomvolle Nassaukerk (300 mensen) een voordracht over het snelgroeiende toerisme mbt onder meer particuliere verhuur zoals B&B. Daarna besprak Amsterdam Gastvrij de wijze waarop de vereniging een antwoord wil formuleren op de voorgenomen nieuwe huisvestingsverordening per 1 januari 2020
lees hier het verslag en de linken naar betrokken documenten, formulieren en internet pagina’s.

Nieuwe huisvestingsverordening 2020 in de maak, laat je stem horen!

Op 28 mei j.l. heeft het college van B&W zijn concept huisvestingsverordening 2020 vrijgegeven voor inspraak. Daarin zijn verdere beperkende maatregelen voor het runnen van een B&B aangekondigd. De belangrijkste zijn:

 • alleen nog B&B door eigenaren die er zelf wonen

 • een vergunningenstelsel met een maximaal aantal vergunningen per wijk, toe te delen door loting voor een termijn van 5 jaar.

Als er in een wijk (daar heeft Adam er 99 van) al meer dan 100 B&B’s zijn, komen er niet meer bij, bij minder B&B’s is er nog groei mogelijk. Absolute grens is 4% van de woningvoorraad. In wijken met teveel overlast van vakantieverhuur wil de gemeente het daar kunnen verbieden.

Amsterdam gastvrij bereidt een reactie voor. Daarover informeren we de leden op onze bijeenkomst van 20 juni a.s. De inspraak loopt van 1 juni 2019 t/m 13 juli 2019 via de officiële inspraakpagina: Huisvestingsverordening 2020 in de inspraak

Men kan ook een reactie geven op de pagina Amsterdamse woonplannen 2020, die reacties worden wel door gemeente ambtenaren gelezen en eventueel ter plekke beantwoord, maar niet meegenomen in de officiële inspraak. Goed idee dus om op beide pagina’s dezelfde reactie te plaatsen.

lees het Interview met Tim Klein Haneveld (duovoorzitter Amsterdam Gastvrij) in de Telegraaf van 19 juni j.l. Voor alleen tekst klik hier

Podcast over massatoerisme met Hans Onno van den Berg voor Amsterdam Gastvrij en Jan van der Borg voor zichzelf.


Woningruil is geen vakantieverhuur. Of wel? Of niet? Eerst maar eens een onderbouwd antwoord.

15 mei 2019

Geachte heer Aissatti,

Het bestuur van Amsterdam Gastvrij heeft zich gisteren beraden op uw antwoord op onze vraag met betrekking tot huizenruil. In bijgaande brief treft u ons antwoord aan. Kern daarvan is dat wij uw argumenten om woningruil en vakantieverhuur aan elkaar gelijk te stellen tekort vinden schieten.

Graag vernemen wij uw reactie op deze brief.

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Hans Onno van den Berg

lees ook:
(vakantie)woningruil is volgens de gemeente Amsterdam wel hetzelfde als vakantieverhuur. Het moet niet gekker worden! vraag (18 maart) hieromtrent van Amsterdam Gastvrij en eerste antwoord van de gemeente (9 mei 2019)

Woningruil is geen vakantieverhuur: die hoef je niet te melden. Conclusie Amsterdam Gastvrij na onderzoek regelgeving Gemeentelijke website (19 april 2019)


(vakantie)Woningruil is volgens de gemeente wél vakantieverhuur, het moet niet gekker worden!

In antwoord op vragen van Amsterdam Gastvrij over vakantieruil antwoordde de gemeente op 7 mei j.l. als volgt:

In woningen moet worden gewoond. Vakantieruil is het ter beschikking stellen van een woning voor kort verblijf (korter dan 6 maanden), waarbij de bewoner zelf niet aanwezig is. De functie van de woning wijzigt, net als bij vakantieverhuur, op zo’n moment tijdelijk van ‘wonen’ naar ‘logies’. lees hier verder


Hoe los je de administratieve puinhoop bij aanmelden B&B via gemeenteformulier op?

Er zijn bij nieuwe inschrijvers van een B&B of vakantieverhuur nogal wat vragen gerezen over het proces van aanmelding. Wie aan vakantieverhuur wil doen of een B&B begint moet zich twee keer aanmelden: 
Bij de gemeente: eenmalig voor B&B en bij Vakantieverhuur elke keer dat je verhuurt. En in beide gevallen één keer bij de gemeentelijke belastingen i.v.m. betaling van toeristenbelasting. Lees hier verder.


Standpunt Amsterdam Gastvrij t.a.v. voorgenomen wetswijziging inzake toeristische verhuur.

Consultatie Vereniging Amsterdam Gastvrij, 10 april 2019

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Mevrouw Drs. K.H. Ollongren

Geachte mevrouw Ollongren,

Dank voor de uitnodiging deel te nemen aan de consultatie met betrekking tot de voorgenomen wetswijziging van de Huisvestingswet inzake Toeristische verhuur. Bij deze ons commentaar. lees hier het hele document

Samenvatting

 1. Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet niet (opeens alsnog) ‘leefbaarheid’ of bestrijding van overlast tot een legitieme doelstelling van maatregelen in een huisvestingsverordening te maken op basis van de nieuwe artikelen en de woorden overlast en leefbaarheid in het wetsvoorstel, de MvT en het IAK te schrappen.

 2. Amsterdam Gastvrij ondersteunt van harte de registratieplicht om daarmee de goeden van de slechten te kunnen onderscheiden maar is tegenstander van een mogelijke meldplicht of vergunningenplicht omdat deze geen aantoonbaar publiek belang dienen, i.c. de woonvoorraad beschermen, niet effectief en proportioneel zijn. Een vergunningenplicht zal ook tot aanzienlijke juridische problemen leiden.

 3. Amsterdam Gastvrij dringt er sterk op aan in deze wijziging van de wet de Platforms te verplichten geen adressen te vermelden die niet over een geldig registratienummer beschikken.

 4. Amsterdam Gastvrij dringt er op aan het Beleidskader schorsing en vernietiging (2012), de Wet generiek toezicht 2012 en de Wet revitalisering generiek toezicht (2018) die voorzien in de mogelijkheid een besluit van een lagere overheid voor te dragen voor vernietiging of schorsing indien dit besluit geacht wordt in strijd de zijn me het Algemeen Belang en het Recht expliciet op te nemen in de wet, als waarschuwing aan gemeenten om niet naar willekeur maatregelen in de huisvestingsverordening op te nemen, die het recht van verhuur of het recht op het ongestoord gebruik van eigendom onnodig beperken omdat er geen dringende reden is tot algemeen belang, de geschiktheid om het doel te bereiken tekort schiet of niet proportioneel is.

 5. Amsterdam Gastvrij dringt er op aan om de gelegenheid te baat te nemen om via reparatiewetgeving het begrip “aan de bestemming tot bewoning onttrekken” nader af te kaderen en te definiëren om te voorkomen dat – overeenkomstig de jurisprudentie van de Raad van State - er sprake kan zijn van “aan de bestemming tot bewoning onttrekken”  in die gevallen waarin er wel sprake is van permanente bewoning.

 6. Amsterdam Gastvrij stemt in met verhoging van de boetes voor malafide veelplegers, maar is van oordeel dat de categorisering van de bestuurlijke boetes in de meeste gevallen disproportioneel is, onvoldoende differentieert en geen rekening houdt met opzet of goede trouw en draagkracht van de overtreder. Concreet stellen wij voor:

 • Alle mineure overtredingen van verder bonafide verhuurders, zoals het vergeten van een melding of onderdak aan een gezin, een kookplaat op het aanrecht te beboeten, dan wel een last onder dwangsom op te leggen van maximaal categorie (1) zijnde € 415,-

 • Overtredingen van de maximale omvang van de B&B, aantal dagen vakantieverhuur, verhuur aan meer dan 4 personen (kortom overtreding van de Aanvullende Eisen), ontbreken van registratienummer beboeten met een maximale boete van categorie (2) zijnde € 4.150,-

 • Ook dient rekening gehouden te worden met persoonlijk omstandigheden en draagkracht.

 • Bij herhaling/recidive binnen 4 jaar kunnen deze bedragen worden verdubbeld.

Alle hogere categorieën dienen ons inziens alleen van toepassing te zijn op malafide verhuurders, die meerdere panden uitbaten, er zelf niet wonen, niet zijn ingeschreven.


POSITION PAPER, Woonbeleid Stadsdeel Amsterdam Centrum

12 maart 2019
In antwoord op vragen aan leden stadsdeelcommissie Centrum maart 2019, onderwerp:
wonen special (zie voor de vragen laatste alinea van wonen special)

Amsterdam Gastvrij komt op voor een verantwoorde B&B- en vakantieverhuur en daarbij passende regelgeving. Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen en bestreden. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist.

Uw stadsdeelcommissie stelt zich de vraag of (verdere) regulering van Vakantieverhuur en B&B noodzakelijk is om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de ‘druktebeleving’ en het woonkarakter van de binnenstad. Ook vraagt u welke criteria u kunt aandragen voor eventuele quota en in welke gebieden een nuloptie zinvol kan zijn. Hieronder treft u onze reactie op deze vraagstelling aan. Lees hier verder


Zelfstandigheid en aanwezigheid van gastheer of -vrouw bij ontvangst van gasten wordt aangewezen als eerste prioriteit voor juridische actie in 2019

De vergadering van 5 maart j.l. over onze juridische speerpunten werd tot onze vreugde bezocht door ruim 100 mensen. Omdat het aantal voetballiefhebbers binnen het bestuur niet heel groot is, had niemand bedacht dat juist die avond Ajax – Real Madrid zou spelen en toen we daar achter kwamen zag het er even naar uit dat in de Nassaukerk slechts enkele rijen gevuld zouden zijn. Dat viel dus reuze mee.

Iris de Roos, de advocaat die voor ons de klacht bij de Europese Commissie heeft ingediend die moet leiden tot een inbreukprocedure, lichtte toe op welke manieren wij juridische actie kunnen ondernemen.  Lees hier verder


Amsterdam Gastvrij dient namens Vakantieverhuurders en B&B’s een klacht in bij Europese Commissie over disproportionele Amsterdamse regels

 Amsterdam, 12 februari 2019

Lees hier de AT5 aankondiging van 21 februari en een kort interview.

Vakantieverhuurders en B&B houders, verenigd in Amsterdam Gastvrij hebben besloten een klacht in te dienen bij de Europese Commissie met het verzoek een zogenaamde inbreukprocedure te starten tegen de Nederlandse staat. Onderwerp van de klacht zijn de uit de hand gelopen regels rond toeristische verhuur in de gemeente Amsterdam. De regels treffen 31.000 goedwillende Amsterdammers die geheel legaal in hun eigen woning gasten ontvangen. Volgens Amsterdam Gastvrij zijn deze regels daarom in strijd met verschillende Europese richtlijnen, waaronder de dienstenrichtlijn en het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens. Lees hier verder


Aan de ombudsman Metropool Regio Amsterdam, De heer A. Zuurmond

 Amsterdam, 22 januari 2019

(Naar aanleiding van zijn conceptrapport van 19 januari j.l.)

Geachte heer Zuurmond, 

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging voor particuliere toeristische verhuur, heeft met grote waardering kennis genomen van uw 3e editie van Feesten en Beesten. U slaagt er daar in om zowel beknopt als analytisch in 7 thema’s zichtbaar te maken welke problemen er door de inwoners van Amsterdam worden ervaren waar de gemeente onvoldoende oog voor heeft dan wel onvoldoende actie in onderneemt.

Hoofdstuk 8 behandelt toerisme. In dat hoofdstuk benoemt u - geheel terecht - een aantal problemen waarop de gemeente onvoldoende weerwoord heeft. Ook de sector waar wij voor staan - de particuliere toeristische verhuur - komt daar aan de orde. Daar zijn ongelukkiger wijze een paar onjuistheden ingeslopen, waar wij graag uw aandacht voor vragen. Lees hier verder


Amsterdam Gastvrij!

Vereniging van Bed & Breakfast en Vakantieverhuur, behartigt de belangen van verhuurders, levert een bijdrage aan de gemeentelijke visieontwikkeling op B&B en vakantieverhuur, wil de beeldvorming daarover positief beïnvloeden en de leden ondersteunen in procedures met overheden of corporaties.  Overlast en illegaliteit moeten worden bestreden, maar overbodige en zwaar belastende regelgeving moet worden voorkomen. B&B en vakantieverhuur dragen bij aan spreiding van toerisme en een vriendelijke ontvangst. Amsterdam op zijn mooist. Zo vaart heel Amsterdam wel bij het toerisme