Standpunt Amsterdam Gastvrij met betrekking tot eventuele nieuwe regelgeving rond B&B’s.

Geachte her Ivens ,

In uw brief aan de gemeenteraad van 6 februari 2018 meldt U een vergunningenstelsel voor B&B’s, op te willen nemen in de Huisvestingsverordening, met als doel  een capaciteitsbeleid voor B&B’s te kunnen voeren en zo gebiedsgerichte quota te kunnen hanteren. Deze quota dienen onderbouwd te worden op grond van het belang van de leefbaarheid en de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad, aldus uw brief.

Onze reactie op dit voornemen laat zich als volgt samenvatten.

  • Uw brief geeft vooralsnog weinig onderbouwing voor de veronderstelling dat gebiedsgerichte quota de leefbaarheid (drukte en overlast) en de samenstelling en behoud van de woningvoorraad zullen verbeteren. Drukte en overlast zijn in bepaalde buurten van Amsterdam een (groot) probleem. Dat betreft in het bijzonder het 1012 gebied, de Haarlemmerbuurt en de Nieuwmarktbuurt (zie feitenboek). Deze drukte en overlast worden veroorzaakt door bezoekers van wie meer dan de helft niet overnacht en van degenen die wel overnachten ligt slechts een paar procent in een B&B  over de hele stad verspreid en van de 3.700 B&B’s zitten er hoogstens een paar honderd in deze specifieke buurten. Die paar honderd maken het verschil niet. Uw voorgenomen maatregel is niet toereikend en beantwoordt derhalve niet aan de eisen die aan de grondslag van en vergunningstelsel liggen.

  • Ook als het gaat om samenstelling en behoud van de woningvoorraad zien wij geen verband met het wel of niet beheren van een B&B. Wie een B&B beheert moet daar immers zelf wonen. Als hij/zij straks buiten het quotum valt zien wij niet hoe dit de samenstelling en het behoud van de woningvoorraad positief gaat beïnvloeden. Er is niet bewezen dat er een substantieel aantal woningen vrij komt.

  • Op grond van bovenstaande tekortkomingen in de onderbouwing is de juridische grondslag onder een vergunningenstelsel voor B&B’s ons inziens eveneens uiterst mager. Als niet overtuigend wordt aangetoond dat een maatregel als een vergunningenstelsel / capaciteitsbeleid een publiek belang dient dat op geen andere manier bewerktstelligd kan worden en proportioneel is ten opzichte van het doel kan de Huisvestingsverordening hier geen regels voor stellen. Het beleid van het college met betrekking tot de rondvaartbranche van enkele jaren geleden is hiervan een treffend voorbeeld.

  • Als het gaat om inzicht te krijgen in de omvang van de particuliere verhuur in het algemeen en die van de B&B’s in het bijzonder is de aangekondigde regelgeving van rijkswege met betrekking tot een landelijk registratienummer ons inziens meer dan voldoende instrument. 

  • Ook als het gaat om overlast op de trap of in de buurt is capaciteitsbeleid een veel te grof en ongenuanceerd instrument. Wij hebben daarvoor een plan in voorbereiding dat het mogelijk maakt dat met buren onder elkaar te regelen. Daarover informeren wij u a.s. woensdag graag nader. 

Samenvattend: een vergunningenstelsel/capaciteitsbeleid voor B&B’s ontbeert ons inziens de inhoudelijke en juridische gronden om zinvol en effectief te kunnen zijn. U zou eerst moeten aantonen dat de maatregel daadwerkelijk substantieel effect heeft op overlast en de woningvoorraad.