Gesprek wethouder Laurens Ivens

Persbericht n.a.v. gesprek wethouder Laurens Ivens

Amsterdam Gastvrij, de belangenvereniging van vakantieverhuurders en B&B’s, heeft gisteren op 4 oktober 2017 gesproken met Lauren Ivens, wethouder van Bouwen, Wonen en Dierenwelzijn.

Amsterdam Gastvrij heeft grote zorgen over de duidelijkheid en handhaving van de gemeentelijke regels m.b.t vakantieverhuur en B&B’s, alsook de zeer negatieve beeldvorming van toeristische verhuur in Amsterdam die vaak niet op feiten is gebaseerd. Wethouder Ivens is blij nu een aanspreekpunt te hebben. Volgens hem is het voor de gemeente heel lastig geweest om te communiceren met Amsterdamse hosts en te horen wat hen bezighoudt. Hij hoopt dat dit nu eenvoudiger wordt via Amsterdam Gastvrij. De wethouder heeft Amsterdam Gastvrij gevraagd om mee te denken over het beleid en communicatie daarvan. Ook onderschrijft hij het belang van duidelijkheid voor hosts en wil hij onduidelijkheid over de huidige regels wegnemen. Amsterdam Gastvrij is ook positief over de toezeggingen van de gemeente: “Tegelijkertijd streven we naar een genuanceerder en positiever beeld van toeristische verhuur en keuren we een heksenjacht op bonafide verhuurders af. Ook zijn we kritisch op regelgeving, waarvan de juridische haalbaarheid nog niet is gebleken.”

GESPREKSVERSLAG AMSTERDAM GASTVRIJ MET WETHOUDER LAURENS IVENS, POLITIEK ASSISTENT ROBIN, ALBERT EEFTING, 4 OKTOBER 2004. - VERSLAG DOOR AMSTERDAM GASTVRIJ. NOG NIET GEAUTORISEERD DOOR DE GEMEENTE.

Amsterdam Gastvrij geeft aan:

0. Als vereniging op te komen voor de belangen van 'goede hosts'.

1. Zich te storen aan de regelgeving op de site die een enorme kerstboom is tov de regels die er voorheen waren. Zaken waarvan niet terug te vinden is waar alle uitbreiding uit vandaan gekomen is. Regels die hun functie verloren zijn nu de meldplicht is geintroduceerd. Regels die zelfs vallen buiten het juridisch kader van de gemeentelijke overheid. Er is behoefte aan eenvoudige, duidelijke regels.

2. Bezorgd te zijn over veel grijze gebieden zijn en er discussies daarover 0 bijdragen aan terugdringen van overlast en volop mensen getroffen worden die ze niet willen treffen.

3. Dat on the go nog regels worden toegevoegd nadat de handhaver binnen is geweest. Amsterdam Gastvrij vindt “al doende leert men” een onacceptabele gang van zaken.

4. Dat veel zaken sneuvelen bij bezwaarprocedures en juridische procedures waarbij mensen die eigenlijk goed bezig zijn enorm worden getroffen door overheidshandelen. De Collateral Damage van gemeentelijke acties is verstrekkend.

5. Dat de zeer negatieve beeldvorming van verhuur consequenties heeft voor goedwillende hosts en vraagt de gemeente een rol te nemen dit vlot te trekken.

6. Vraagt opheldering omtrent de dataverwerking en dataveiligheid van de informatie die de Gemeente Amsterdam met de meldplicht achterhaald.

Reacties Laurens Ivens/Robin/Albert Eefting:

0. Geven aan blij te zijn dat er met de oprichting van Amsterdam Gastvrij een welkome gesprekspartner is, tot dusverre ontbrekend in het speelveld.

1. De regels zijn sinds introductie in 2013 niet veranderd, behoudens de toevoeging meldplicht enerzijds en toevoeging per kalenderjaar ipv per jaar anderzijds. Het betreft slechts verduidelijking op verzoek van de exploitanten n.a.v. de bijeenkomst in mei jl. De verduidelijking is bedoeld om de host te helpen aan de regels te voordoen, zodat iemand voor de handhaver voor de deur staat erover heeft kunnen lezen.  De interpretaties moeten ook voorkomen dat de gemeente toestaat wat elders wordt verboden.

2. Het gaat niet alleen om het voorkomen van overlast maar ook om het terugdringen van woonruimte onttrekking. Aan de regels voldoen is niet moeilijk. Bij twijfel zou een verhuurder niet moeten verhuren. Bij een grijs gebied zou een host moeten ingrijpen om ‘wit’ te worden en als een host daartoe zijn huis moet verbouwen niet al teveel medelijden gezien de prijzen per nacht flink zijn gestegen.

3. De gemeente/handhaving moet zich aan de wetten houden. Een handhaver treedt op op basis van de wet, die in Den Haag wordt gemaakt. De Gemeente interpreteert de wet en verduidelijkt deze alleen maar, teneinde discussie tussen de handhaver en de exploitant te voorkomen. Het interpreteren van de wet is soms ongelooflijk lastig, vraagt juridische kennis.  Al doende leert men, is juist fijn, we proberen de wet telkens maar verder te verduidelijken.

4. In bezwaarprocedure erna kunnen altijd nieuwe argumenten naar voren komen, die niet naar voren waren gebracht tijdens handhaving. Als de zaken voor het gerecht komen gebeurt dat alleen waar de gemeente zeker is van haar zaak blijkens dat de gemeente 80-90% van die gevallen wint. Aan de andere kant van het speelveld zijn er mensen aan de andere kant van het speelveld die jarenlang met een duidelijk illegaal hotel zitten opgescheept. Helderder regels zullen vervelende procedures overal kunnen versnellen.

5. De gemeente is bezig om Airbnb uit de negativiteit te halen. De overeenkomst met Airbnb voorkomt overtredingen. Airbnb is een voorbeeld van het nemen van verantwoordelijkheid. De  wethouder zegt veelvuldig dat de minste overlast bij B&B zit en dat vakantieverhuur binnen de regels is toegestaan. De enorm negatieve koppen in het Parool elke keer blijven desondanks ook de gemeente verbazen, maar dat journalisten knippen is niet te voorkomen. Een mogelijke oplossing is de B&B melding in een B&B vergunning omzetten omdat de beeldvorming bij een vergunning positiever is, namelijk dat je ‘iets mag’ ipv het alleen maar even te hebben gemeld.

6. Goede certificering vanuit de gemeente is zeker van toepassing het zou genant zijn als er data lekt. Er is een protocol met de toeristenbelasting maar nog geen protocol met de belastingdienst dat er wel zou moeten zijn. Nadere vragen zullen worden doorgezet aan de IT specialist.

afsprakenoverzicht

1. Wethouder Ivens zal zorgen voor ambtelijk aanspreekpunt en op die manier zorgdragen dat alle vragen vanuit Amsterdam Gastvrij aan de gemeente, zover niet tot een individu herleidbaar, correct worden beantwoord.

2. Gemeente Amsterdam is bereid toelichting op regels te geven bij ledenbijeenkomsten / op verzoek van Amsterdam Gastvrij.

3. Wethouder Ivens zal graag verzoeken voor communicaties willen doen aan Amsterdam Gastvrij.

4. Amsterdam Gastvrij wordt uitgenodigd met scherpe blik naar gepubliceerde regels (vakantieverhuur en B&B) te kijken en input te leveren voor verduidelijking en verbetering (tijdens het gesprek is aan de orde geweest dat bijvoorbeeld gepubliceerde regels buiten bestuursrecht vallen, niet kunnen worden herleid naar eerder bestaande of ondertussen verouderd zijn geraakt in de nieuwe situatie van meldplicht).

5. Wethouder Ivens zal (middels het toe te wijzen ambtelijk aanspreekpunt) meer achtergrond verstrekken bij gestelde de vragen over dataveiligheid van gegevens die bij de meldplicht worden verstrekt.

6. Wethouder Ivens spant zich in om publiekelijk te (blijven) aangeven dat de overlast niet bij de B&Bs zit.